Domea - Spørgsmål og svar

Videre til indhold | Videre til menunavigation

​Spørgsmål og svar

Boligstøtte

Er jeg berettiget til boligstøtte?
Det er Udbetaling Danmark som beslutter om du er berettiget til boligstøtte. 
 
Hvordan søger jeg boligstøtte?
Det er Udbetaling Danmark som beslutter om du er berettiget til boligstøtte. 
 
Hvorfor har jeg ikke fået boligstøtte i denne måned?
Boligstøtte er et tilskud til huslejen, som du kan søge, hvis du bor til leje. Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetalingerne. Du kan finde flere oplysninger om Udbetaling Danmark på www.borger.dk

Læs mere om reglerne for at få boligstøtte, hvis du er:
lejer og ikke får pension
folkepensionist
førtidspensionist

Hvem kontakter jeg vedr. boligstøtte?
Det er Udbetaling Danmark som udbetaler boligstøtte.
 

Forbrug

Hvordan klager jeg over forbrugsregnskabet?
Hvis du ikke er enig i forbrugsregnskabet, kan du gøre indsigelse. Vær opmærksom på følgende:
 1. Indsigelsen skal indsendes inden 6 uger efter modtagelsen af regnskabet.
 2. Du skal angive i indsigelsen præcis hvilke punkter af forbrugsregnskabet, som du er uenig i. 
 3. Du kan udfylde en klageformular her.
Hvorfor skal jeg betale så meget for el/vand/varme?

​Du skal betale et aconto beløb svarende til den forventede udgift for det lejemål du bor i. Den forventede udgift beregnes på baggrund af tidligere års forbrug på lejemålet.

Forsyningsselskaberne justerer årligt priserne på el, vand og varme, og du vil fx kunne opleve, at prisen på elektricitet kan stige, selvom dit faktiske forbrug er det samme.

Hvorfor ændres mit aconto beløb år for år?
Vi beregner acontobeløbet ud fra dit samlede årlige forbrug, så det lige netop passer til forbruget på dit lejemål. Domeas bestyrelse og direktion har besluttet at alle forbrugsregnskaber skal varsles efter den enkelte lejers forbrug tillagt en forventet procentstigning, p.t. 10 %.
Hvornår kommer næste forbrugsregnskab?
Dit regnskab baseres på leverandørens samlede årsopgørelse for hele afdelingen. Dit forbrugsregnskab skal ifølge loven være udsendt senest 4 måneder efter skæringsdatoen.
 
Der findes dog en enkelt undtagelse til 4 måneders-reglen:
Hvis årsopgørelsen fra leverandøren indløber så sent, at Domea ikke kan nå at udsende dit regnskab indenfor de 4 måneder, skal Domea udsende regnskabet senest 3 måneder fra den dato årsopgørelsen fra leverandøren er modtaget.
Det betyder i praksis, at hvis forsyningsvirksomheden ikke udsender opgørelsen rettidigt, vil Domea udsende årsopgørelsen hurtigst muligt.
Jeg forstår ikke forbrugsopgørelsen, hvor kan jeg få den uddybet?
Du skal kontakte det firma, der har udarbejdet regnskabet. Fx Brunata, Techem, Minol, Palle Mørch eller Ista. Telefonnummeret vil fremgå af forbrugsregnskabet.
Hvad sker der, hvis jeg skal betale ekstra forbrugsafgift?
Hvis du skal betale for ekstra forbrug, så opkræves beløbet over huslejen en måned efter, du har modtaget brevet med forbrugsregnskabet. Hvis beløbet overstiger 1000 kr, deles det automatisk ud over 3 måneder.
Hvorfor skal jeg efterbetale?
Det kan der være flere grunde til. En grund kan være at enhedspriserne er steget på fx vand. Det kan også være, fordi dit forbrug har ændret sig i forhold til sidste år, fx på varme efter en kold vinter.

Husleje

Kan jeg vente med at betale min husleje?
Desværre ikke. I den periode, du lejer boligen, skal du betale husleje hver måned. Lejen forfalder den 1. i måneden.
Hvis du som lejer misligholder nogle af de vilkår, som gælder i lejeforholdet, kan udlejeren enten ophæve eller opsige lejeaftalen. Hvorvidt lejeaftalen ophæves eller opsiges afhænger af de konkrete omstændigheder.
 
Lejeaftalen kan fx ophæves henholdsvis opsiges, når:
 • Du ikke har betalt din husleje eller andre pligtige ydelser, fx antennebidrag, a conto varmebidrag.
 • Du generer dine naboer med støj, trusler el. lign.
 • Du fremlejer din lejlighed uden at opfylde betingelserne for at fremleje.
Hvis lejeaftalen ophæves, skal du som lejer fraflytte lejligheden med det samme. Hvis lejeaftalen opsiges skal du fraflytte med det i din kontrakt gældende varsel – typisk 3 måneder. Du skal i begge tilfælde betale husleje, indtil lejligheden er udlejet igen, dog højst i 3 måneder.
 
Kan jeg få sendt et nyt indbetalingskort til betaling af min husleje?
 
Overvej at tilmelde dig PBS. Så sker opkrævningen automatisk, til tiden og du slipper for både gebyr og besvær med indbetalingskort.
Hvornår får jeg indbetalingskortet, så jeg kan betale min husleje?
PBS udsender indbetalingskortet, så du har det i ugen op til den 1. i måneden.
Hvornår skal huslejen senest indbetales?
Forfaldsdatoen på husleje er den 1. i måneden. Huslejen skal senest være indbetalt den 3. hverdag i måneden i henhold til almenlejeloven.
 
OBS!
Fra d. 1. januar 2013 ændres betalingsfristen til d. 1. i måneden. Såfremt d. 1. ikke er en hverdag udskydes forfaldsdagen til førstkommende hverdag. Jvf lov nr. 517 af 05/06/2012.
 
Almenlejelovens § 44 stk.2: Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag, er betaling den følgende hverdag rettidig.
 

Indflytning

Kan jeg låne penge til indskuddet?

Ja, hvis du flytter i en almen bolig, kan du som udgangspunkt søge kommunen om lån til beboerindskud. Du kan søge, hvis du og boligen opfylder en række kriterier.

Læs mere om lån til boligindskud på www.borger.dk her

Undersøg evt. også din lokale kommunes hjemmeside. Gå til www.borger.dk for at få mere information

 

 

Hvornår får jeg min lejekontrakt?

Når Kundeservice har modtaget den underskrevne lejekontrakt, sender vi din genpart af lejekontrakten hurtigst muligt. Lejekontrakten bør opbevares omhyggeligt, så den altid kan findes frem, hvis der skulle blive behov for det.

Du kan få tilsendt lejekontrakten i brevform eller underskrive den elektronisk via NemID, hvilket er nemt og hurtigt.

Hvornår kan jeg hente nøglen til min nye bolig?

Du skal lave en aftale med pågældende ejendomsmester/Servicecenter for at få udleveret nøglerne til din nye bolig. Du kan finde kontaktinformationerne enten på din afdelings hjemmeside under 'Kontakt' eller i det brev vi har sendt dig sammen med lejekontrakten.

Du kan kun få udleveret nøglen, hvis du fremviser en kvittering for betaling af leje og indskud og eventuelt et underskrevet lånedokument fra kommunen.

Hvor kan jeg finde plantegninger over lejemålet?
Det er ikke alle steder, der forefindes plantegninger. Men de vil typisk ligge på afdelingens egen hjemmeside under Om afdelingen.
Hvordan svarer jeg på, om jeg er interesseret i et boligtilbud?

Du kan svare ja eller nej til et boligtilbud ved at bruge vores kontaktformular her.

OBS!
Vær opmærksom på, at undlader du at besvare dit tilbud med enten Ja tak eller Nej tak, vil din ansøgning blive stillet i bero, og du får ikke længere tilsendt tilbud, men optjener blot anciennitet. Du skal så logge ind på ventelisten for at gøre din status aktiv igen.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg...

Har du spørgsmål til Domea Kundeservice, så benyt vores kontaktside her.

Hos Kundeservice kan du få svar på spørgsmål vedr. huslejen, problemer i lejligheden, indvendig vedligeholdelse, installation af fx en vaskemaskine, forbedringer i boligen, opsigelse af dit lejemål samt bytte eller fremleje af din bolig. 

Love og regler

Må jeg holde husdyr?

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling om der gives tilladelse til at holde husdyr, hvilke husdyr og hvor mange. I de tilfælde kræves en skriftlig ansøgning.

Du kan se i afdelingens husorden om du må holde husdyr. Spørg din ejendomsmester, eller find oplysningerne i Beboermappen på din afdelings lokale hjemmeside.

Find lokale afdelingshjemmesider her

Må jeg bytte min bolig?

​Ja. Som lejer har du ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig.

For at bytte din bolig, er der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Først og fremmest kræves det, at den fraflyttede lejer skal have beboet lejemålet minimum 3 år for at bytte kan komme på tale.

Find betingelser for boligbytte på Retsinformation §69: Regler om bytte i lov om leje af almene boliger

 
Udfyld vores bytteformular
Når du har sikret dig, at du opfylder betingelserne for boligbytte, skal du, den du vil bytte med samt dennes boligorganisation udfylde en elektronisk formular.
 
Må jeg fremleje min bolig?
Du må fremleje hele din bolig i indtil 2 år, når fraværet er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Du kan læse mere om reglerne for fremleje her.
 
Når du har sikret dig, at du opfylder reglerne, skal du og fremlejer udfylde en elektronisk formular, som du skal underskrive med NemID.  Du finder formularen på vores kontaktside.
Hvad siger loven om almen leje?
Som lejer i en almen bolig har du nogle rettigheder, som er besluttet ved lov. Det er en god idé at sætte sig ind i loven, når du vælger at bo til leje, så du kender både dine rettigheder og pligter.
 
Læs mere på:
 
 Boligselskabernes Landsforening
Beboerklagenævnet
Hvis du bliver uenig med dit boligselskab, er der mulighed for at klage til beboerklagenævnet. Dette skal ske skriftligt og koster et mindre beløb.
 
Siden 1998 har alle kommuner med almene boliger haft pligt til at oprette et beboerklagenævn enten for den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner. Hvis du vil indbringe en sag for beboerklagenævnet, skal du henvende dig til beboerklagenævnet i den kommune, hvor afdelingen ligger.
 
Hvordan får jeg en almen bolig?

Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet på venteliste til en bolig i et alment byggeri. Hvis der ikke umiddelbart er en ledig bolig, kan du skrive dig på venteliste i det boligselskab, som ejer afdelingen.

Hver boligorganisation har sin egen venteliste. For 190 kr. om året kan du skrive dig på venteliste til alle boligorganisationens afdelinger, hvis du i øvrigt opfylder kriterierne for fx familie- eller ældreboliger. Ungdomsboliger opererer oftest uden gebyr.

Gebyret dækker boligorganisationens omkostninger ved at administrere og ajourføre ventelisten. Hvis du vil skrives på venteliste i to forskellige boligorganisationer, skal du betale to gebyrer. Domea administrerer ventelister for en række boligorganisationer, så du kan skrive dig op i flere organisationer samtidig.

Hvordan er jeg forsikret?
Domeas forsikring dækker ikke eventuelle skader på dit indbo, men kun skader på selve ejendommen. Det er derfor meget vigtigt, at have eller tegne en indboforsikring, når du flytter ind i en lejebolig.

Hvis uheldet sker

Hvis din bolig bliver skadet af fx brand, er det din egen indboforsikring, som skal dække både udgifter til nyt indbo og til en midlertidig bolig (genhusning), mens skaderne udbedres.

Opsigelse og fraflytning

Hvad er fristen for opsigelse?
Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den 1. i en måned. Du skal betale husleje, forbrugsudgifter mv. indtil opsigelsesvarslet udløber.
 
Bemærk: Nogle ungdomsboliger har 6 ugers opsigelse op til den første i en måned. Se i din lejekontrakt, om det gælder for din bolig.
 
 
 
Hvornår skal jeg flytte fra mit opsagte lejemål?
OBS: I din lejekontrakt kan du se de specifikke regler for fraflytning i netop din afdeling.
 
Når du har sagt dit lejemål op eller skal fraflytte det af anden grund, skal du give ejendomsmesteren adgang til at syne lejligheden, og du skal, senest 8 dage før du flytter, opgive en adresse, du kan kontaktes på.
 
Har du som lejer pligt til helt eller delvis at istandsætte det lejede ved fraflytning, kan det aftales, at du fraflytter det lejede indtil 14 dage før lejeforholdets ophør. Hent blanket til opsigelse
Hvordan klager jeg over flytteafregningen?
Hvis du vil gøre indsigelse overfor det endelige flytteregnskab, kan du klage. Vær opmærksom på følgende:
 1. Klagen skal være skriftlig og personlig
 2. Du skal i indsigelsen tydeligt specificere de områder i flytteafregningen, som du er uenig i
 3. Klagen sender du til Kundeservice via denne formular
Hvornår kan jeg forvente at få min flytteafregning?
Du vil modtage den endelige flytteafregning ca. 6 – 8 uger efter din fraflytning fra boligen.

Vedligeholdelse og råderet

Hvad er råderet?

Lejere i almene boliger har ret til at udføre forbedringer indvendig i boligen, og ved fraflytning få godtgjort en forholdsvis andel af de afholdte udgifter. Boligorganisationen skal dog godkende dine forbedringer inden du starter.

Læs mere om råderet i Beboermappen på afdelingens hjemmeside. Hent brochuren om råderet her

Hvad er en vedligeholdelseskonto?

Det er en konto, hvor der hver måned bliver afsat et beløb til brug for indvendig vedligeholdelse af dit lejemål i den periode, hvor du bor der. Det er afdelingsbestyrelsen, der beslutter, hvilken type vedligeholdelsesordning, I har.
Det vil fremgå af din lejekontrakt eller evt. beboermappe, om dit lejemål har en vedligeholdelseskonto, samt hvilke rettigheder og pligter, det medfører.

Hvad er forskellen på indvendig og udvendig vedligeholdelse?
Indvendig vedligeholdelse defineres normalt som maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling i lejemålet. Har du en vedligeholdelseskonto, kan du bruge dit indestående til at få udført arbejdet.
 
Den udvendige vedligeholdelse er al anden vedligeholdelse, uanset om det er inden for eller uden for lejemålet. Der budgetteres med et passende beløb til vedligeholdelse på det årlige driftsbudget.
 
Læs evt. mere om vedligeholdelse i Beboermappen.
Hvad kan jeg bruge pengene på min vedligeholdelseskonto til?

Generelt omfatter vedligeholdelsen hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Men det kan i nogle tilfælde være yderligere specificeret. Se i dit vedligeholdelsesreglement, hvilke former for istandsættelse, der dækkes af dit indestående på vedligeholdelseskontoen.

Vedligeholdelsesreglementet har du modtaget med din lejekontrakt eller i velkomstmappen. Læs mere om vedligeholdelse i Beboermappen.

Hvor mange penge står der på min vedligeholdelseskonto?

Hvis der er knyttet en vedligeholdelseskonto til dit lejemål, kan du hver måned se saldoen på din huslejeopkrævning og i "Min bolig", hvor du også kan se dine forbrugsudgifter, din lejekontrakt mv.. 

Log ind i "Min bolig" her

Kan jeg frit disponere over pengene på min vedligeholdelseskonto?
Nej, pengene på din vedligeholdelseskonto er øremærket til indvendig vedligeholdelse.

Læs mere om vedligeholdelse i Beboermappen på din afdelings lokale hjemmeside. Find lokale afdelingssider her

Venteliste

Hvor skriver jeg mig på venteliste til en lejebolig?

På vores venteliste kan du se og skrive dig op til alle de lejeboliger som Domea administrerer.

Sådan skriver du dig på ventelisten - Ny bruger
Hvis du ønsker at skrive dig på ventelisten til boliger, skal du først oprette dig som bruger med log-in, hvorefter du kan skrive dig op:

 Opret log-in til ventelisten her

 

Er du allerede skrevet på ventelisten?
Hvis du allerede er skrevet op til boliger med venteliste, kan du logge dig ind her:

 Log dig på ventelisten her

 

Vejledning og hjælp til boligsøgning

 Sådan søger du en almen lejebolig

 

 

Hvordan ser jeg, hvilket nummer jeg er på ventelisten til en bolig?

Har du skrevet dig på ventelisten til en eller flere boliger, kan du altid se hvad nummer du er på ventelisten.

Sådan gør du:
1. Start med at logge dig på ventelisten – Log på ventelisten her
2. Når du er logget ind, klik på punktet ’Boligønsker’ i venstre side, som vist her:


3. På siden ’Boligønsker’ kan du se din placering på ventelisten til alle de boliger, du er skrevet op til. Klik på knappen ’Vis placeringer’ som vist nedenfor. Ønsker du kun at se placering for en specifik bolig, klik på knappen ’Vis’ ud for den enkelte bolig, som vist her:


Får du et lejetilbud, så vær opmærksom på:
Lejetilbud sendes til flere ansøgere på samme tid, derfor kan der være flere ansøgere, der er interesserede i lejemålet.
Den ansøger, der har den længste anciennitet får lejemålet tildelt. Derudover har personer der er skrevet på den interne venteliste, altså personer som i forvejen bor i boligafdelingen/boligorganisationen, fortrinsret til boligen, fremfor personer der ikke allerede bor i boligafdelingen/boligorganisationen.
 
Hvordan logger jeg ind på ventelisten?
Se boliger med venteliste her

For at skrive dig på ventelisten til en eller flere boliger, skal du først logge dig på ventelisten:
 
Log på ventelisten første gang – Ny bruger
1. Hvis du ønsker at skrive dig på ventelisten til boliger, skal du først oprette dig som bruger med log-in, hvorefter du kan skrive dig op:
Opret dig som ny bruger på ventelisten her
2. Når du har oprettet dig som ny bruger, modtager du login-oplysninger i en email
3. Brug de tilsendte oplysninger om brugernavn og kodeord for at logge på ventelisten første gang
4. Næste gang du logger på, kan du vælge at logge på med de tilsendte oplysninger eller med NemID
 
Allerede skrevet på ventelisten?
Hvis du allerede er skrevet op til boliger med venteliste, kan du logge dig på her:
Log dig på ventelisten her
 
Glemt login?
Kontakt Kundeservices Websupport, hvis du har mistet/glemt dit login til ventelisten.
Kontakt vedr. glemt login
 
Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord (Venteliste og hjemmeside)?

Er dit kodeord bortkommet, kan du bestille et nyt.

Nyt kodeord til ventelisten
Nyt kodeord til ventelisten bestiller du her

Nyt kodeord til din afdelings lokale hjemmeside
Kodeord til hjemmesider kan bestilles på de respektive afdelinger eller organisationers hjemmesider, hvis du er oprettet. Brug linket 'Glemt adgangskode', som du finder i loginfeltet.

Du kan også få hjælp ved at kontakte vores Websupport via denne formular

 

Hvordan ændrer jeg min adresse og andre oplysninger på ventelisten?
Hvis du er flyttet og stadig gerne vil modtage tilbud om bolig, skal du sørge for at ændre din adresse og eventuelt andre oplysninger på ventelisten. Det kan fx være oplysninger om husstandssammensætning og ændrede boligønsker.
 
Bemærk at du vil blive slettet fra ventelisten, hvis den årlige opkrævning ikke bliver betalt.
 

Log på ventelisten her

Hvordan svarer jeg på, om jeg er interesseret i et boligtilbud?

Du kan svare ja eller nej til et boligtilbud ved at bruge vores kontaktformular her.

OBS!
Vær opmærksom på, at undlader du at besvare dit tilbud med enten Ja tak eller Nej tak, vil din ansøgning blive stillet i bero, og du får ikke længere tilsendt tilbud, men optjener blot anciennitet. Du skal så logge ind på ventelisten for at gøre din status aktiv igen.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg...

Har du spørgsmål til Domea Kundeservice, så benyt vores kontaktside her.

Hos Kundeservice kan du få svar på spørgsmål vedr. huslejen, problemer i lejligheden, indvendig vedligeholdelse, installation af fx en vaskemaskine, forbedringer i boligen, opsigelse af dit lejemål samt bytte eller fremleje af din bolig. 

Hvad er fleksibel udlejning?
Fleksibel udlejning betyder, at hvis du opfylder visse kriterier, kan du rykke op på ventelisten til et givent lejemål. Kommunen og de enkelte boligorganisationer aftaler kriterierne indbyrdes, og kriterierne kan derfor variere fra kommune til kommune.
 
Blandt de mest almindelige kriterier er:
 • At du har arbejde i kommunen, men bor i en anden. Kaldes også pendlerordning
 • At du er uddannelsessøgende
 • At du er nyskilt og skal bruge en bolig hurtigt
 • At du er senior og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig
Det koster 67,50 kr oven i opnoteringsgebyret at blive skrevet op efter reglerne om fleksibel udlejning.
 • Domea
 • Oldenburg Allé 3
 • 2630 Taastrup
 • CVR: 56710116
 • Tlf: 76 64 64 64