Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Formål med behandlingen

Når du skriver dig på venteliste, bliver du bedt om at opgive en række personoplys-ninger. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende og kontakte dig med boligtilbud.

Vi skal endvidere bruge oplysningerne, når vi skal kontakte dig om betaling af gebyr, således at du kan bevare din plads på ventelisten.

De oplysninger, du giver os, bliver udelukkende brugt i forbindelse med vores admi-nistration af ventelisten samt den eventuelle senere udlejning af bolig til dig.

Personoplysninger og behandlingsgrundlag

Som led i opskrivningen på ventelisten behandler vi følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, tildelt venteliste, telefonnummer, oplysninger om ægtefælle/samlever i relevant omfang, antallet af børn i relevant omfang samt oplysninger om ønsker til den bolig, du søger, herunder om du har særlige be-hov eller ønsker.

Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne identificere dig og dine boligpreferencer, således at vi kan tilbyde dig en passende bolig samt kontakte dig om nyheder relateret til din boligsøgning.

Vi behandler endvidere oplysninger om betaling af ventelistegebyr. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet oplysningerne er nødvendige for at kunne opfylde den aftale om betaling af ventelistegebyr, vi har indgået med dig.

Derudover kan vi behandle oplysninger om dine eventuelle særlige behov med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, som i visse sammenhænge kan give dig fortrinsret på venteliste. Vi behandler disse oplysninger for, at vi kan overholde en forpligtelse, som fastsat i anden lovgivning mv. eller forfølge en legitim interesse, der udspringer af anden lovgivning mv., jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2. Sådan lovgivning er bl.a. bestemmelserne i jf. Lov om almene boliger, § 60.

Personnummer

Herudover beder vi om samtykke til at behandle dit personnummer (CPR-nummer). Dette sker, da vi har behov for at kunne identificere dig, dels grundet det løbende mellemværende mellem os, dels af praktiske og administrative hensyn. Dit person-nummer vil ligeledes kunne blive brugt i forbindelse med overførsel via NemKonto og til brug ved digital signatur for underskrift på en lejekontrakt.

Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Sletning

Ved manglende betaling af gebyr for en periode og herefter manglende betaling på en påmindelse om betaling, slettes dit nr. på ventelisten automatisk fra ventelisten med udgangen af den periode, som du har betalt gebyr for. Dine oplysninger slettes helt fra vores system efter 5 år.

Du kan til enhver tid anmode om at blive slettet fra ventelisten, jf. pkt. 6 nedenfor.

Information om dine rettigheder mv.

Du har efter databeskyttelseslovgivningen nedenstående rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har i den forbindelse ret til at:

  • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning (se databeskyttelsesforordningens artikel 15),
  • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 16),
  • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 17),
  • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 18),
  • anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (se databeskyttelsesforordningens artikel 20),
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 21).

Dine personoplysninger vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolig-hed i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32, og oplys-ningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant.

Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Du har som nævnt ret til at gøre indsigelse over vores behandling af dine personop-lysninger, og du kan – hvis du fx ikke er enig i vores afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (se kontaktoplysninger nedenfor).

Kontaktoplysninger

Domea.dk
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
76 64 64 64
kundeservice@domea.dk
Hjælp og kontakt

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Til forsiden af Persondatapolitik