Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Boligorganisationerne er de dataansvarlige – Domea.dk er databehandler

Hver enkelt boligorganisation er dataansvarlig for behandling af oplysninger om sine beboere og for de personer, som skriver sig op til boliger i afdelingerne i de enkelte boligorganisationer. Domea.dk er databehandler for de oplysninger, som vi behandler på vegne af boligorganisationerne for at administrere lejemål, ventelister m.v. Domea.dk behandler dine personoplysninger lovligt og i overensstemmelse med databehandleraftalen mellem os og de administrerede boligorganisationer.
Du kan til enhver tid rette henvendelse til Domea.dk eller til din boligorganisation, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Formål med behandlingen

Når du skriver dig op til bolig
Når du ønsker at komme på ventelisten til en bolig, er det nødvendigt for os at registrere oplysninger om dig. Dine oplysninger dels nødvendige for at kunne kontakte dig med et boligtilbud, og dels nødvendige for at kunne identificere dit behov, så du kan få tildelt den rette type bolig. Dine oplysninger bliver også anvendt i forbindelse med betaling af ventelistegebyr.

Når du får tilbud om bolig

I tilfælde af at du modtager tilbud om en ledig bolig, kan det være nødvendigt at behandle flere oplysninger om dig. Det sker især i forbindelse med boliger, hvor der stilles visse krav til dig og din husstand for at du kan få tildelt boligen. Disse krav skal kunne dokumenteres, og derfor kan vi – i tilfælde af at du modtager tilbud om bolig – anmode dig om at indsende dokumentation for de konkrete krav. Det kan du læse mere om på vores hjemmeside under Domea.dk > Hjælp og kontakt.

Personoplysninger og behandlingsgrundlag

Personnummer

Når du skriver dig op til bolig, behandler vi dit personnummer, hvis du giver os dit samtykke til det. Dit personnummer anvender vi til at identificere dig, dels grundet det løbende mellemværende mellem os, dels af praktiske og administrative hensyn. Dit personnummer vil bl.a. kunne blive brugt i forbindelse med overførsel via NemKonto og til brug ved digital signatur for underskrift på en lejekontrakt.

Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Når du skriver dig op til bolig

Som led i opskrivningen på ventelisten behandler vi en række oplysninger om dig. Vi registrerer bl.a. identifikationsoplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Der registreres oplysninger om husstandens størrelse og sammensætning, herunder antallet af hjemmeboende børn. Vi behandler også oplysninger om betaling af ventelistegebyr. I visse tilfælde vil vi også behandle andre oplysninger om dig i forbindelse med venteliste under de såkaldt ”fleksibel udlejning”. Du kan læse mere om fleksibel udlejning på vores hjemmeside under Domea.dk > Hjælp og kontakt. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at kunne overholde aftalen mellem dig og den enkelte boligorganisation om opskrivning til venteliste.

Når du får tilbud om bolig

Når du modtager tilbud om bolig, anmoder vi i visse tilfælde om, at du indsender yderligere dokumentation, der indeholder oplysninger om dig. Dette sker eksempelvis i tilfælde af, at du får tildelt en bolig under såkaldt ”fleksible kriterier”, eller hvor der stilles tilsvarende krav til dig og din husstand, før du kan få tildelt boligen. Dette gælder også i forbindelse med tildeling af ungdomsboliger, hvor der bl.a. stilles krav til studieaktivitet. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at kunne indgå en eventuel aftale om leje af bolig mellem dig og den konkrete boligorganisation, samt databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet behandlingen er nødvendig for at kunne overholde en retlig forpligtelse efter almenboligloven.

Andre modtagere af dine oplysninger

Domea.dk kan som databehandler for de almene boligorganisationer overlade behandlingen af dine oplysninger til Domea.dks eksterne leverandører (”underdatabehandlere”). Domea.dk har indgået databehandleraftaler med disse underdatabehandlere. Dette garanterer dig, at underdatabehandlerne overholder alle gældende regler i EU om beskyttelse og behandling af personoplysninger.

Overførsel til tredjelande

Visse af vore underdatabehandlere er etableret i lande uden for EU/EØS (”tredjelande”). Overførsel af dine personoplysninger til underdatadatabehandlere i tredjelande er omfattet af databehandleraftaler, herunder også standardkontraktbestemmelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c), hvilket sikrer dig en tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Sletning

Dine oplysninger bliver slettet, i tilfælde af at du meddeler os, at du ikke længere ønske at stå på venteliste. Oplysninger om dit personnummer slettes, i tilfælde af at du trækker dit samtykke tilbage.

I tilfælde af, at du undlader at betale ventelistegebyr, slettes dine oplysninger med udgangen af den periode, som du har betalt gebyr for.
I tilfælde af at du har modtaget tilbud om bolig, og hvor du har indsendt dokumentation for opfyldelse af eventuelle krav, sletter vi de oplysninger, som du har indsendt som dokumentation, i tilfælde af, at du ikke får tildelt boligen. Oplysningerne opbevarer vi dog i op til 90 dage for at kunne dokumentere, at tildelingen af boligen er foregået korrekt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets hjemmeside her.

Kontaktoplysninger

Domea.dk
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
76 64 64 64
kundeservice@domea.dk
Hjælp og kontakt

Til forsiden af Persondatapolitik