Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Domea.dk er databehandler for en lang række almene boligorganisationer i Danmark. Vi har til opgave for disse almene boligorganisationer at administrere boligorganisationernes lejemål og lejeforhold. Derfor behandler Domea.dk på vegne af de administrerede boligorganisationer forskellige personoplysninger om dig og dit lejeforhold med den boligorganisation, hvor du bor.

Dog gælder det helt særligt for behandling af husordensklager, at Domea.dk – og ikke de administrerede boligorganisationer – er dataansvarlig for behandling er personoplysninger, når det vedrører denne type sagsbehandling.

Du kan her læse om, hvordan Domea.dk behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af husordensklager.

Formål med behandlingen

Som et led i vores opgave for de almene boligorganisationer, behandler Domea.dk sager om husordensklager, når disse forekommer i boligafdelingerne. Domea.dk besidder den juridiske ekspertise på området og har derfor beslutningskompetencen på området, når sagen skal behandles og eventuelt videregives til beboerklagenævnet og boligretten.

Når vi modtager en henvendelse om en klage, behandler vi oplysninger om både den person, der klager (herefter ”klager”) og den person, der klages over (herefter ”den indklagede”). I visse tilfælde kan vi også behandle oplysninger om andre bipersoner, når det er relevant for at behandle sagen (fx vidner).

Vi behandler oplysningerne med henblik på at kunne oprette en klagesag i vores systemer, foretage vurderingen af sagen og træffe afgørelse samt af hensyn til at kunne kontakte parterne i sagen.

Personoplysninger og behandlingsgrundlag

Vi behandler en række oplysninger, når vi behandler sager om husordensklager. Disse omhandler typisk:

 • Navn
 • Adresse
 • Lejemålsnummer
 • Kontaktoplysninger
 • Dato/tidspunkt for hændelsen, der klages over
 • Øvrige oplysninger om hændelsen, der klages over, herunder i visse tilfælde følsomme oplysninger.
 • Strafbare forhold, herunder begrundede påstande om begåede strafbare handlinger

Retsgrundlaget for vores behandling af almindelige kategorier af oplysninger (navn, adresse, kontraktoplysninger m.v.) er vores legitime interesse, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), idet vi af hensyn til sagsbehandlingen har behov for at kunne behandle disse oplysninger med henblik på at kunne oprette sagen, kontakte parterne, registrere visse forhold om hændelsen, der klages over m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af følsomme (”særlige”) kategorier af oplysninger er, at behandlingen kan ske, når den er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f), jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger om strafbare forhold er, at behandlingen kan ske, når det er nødvendigt for at forfølge vores berettigede interesse, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. punktum, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Modtagere og videregivelse mv.

I visse tilfælde kan oplysningerne blive videregivet til andre modtagere. Disse modtagere kan være følgende:

 • Beboerklagenævnet. Beboerklagenævnet er den kommunale klageinstans, der behandler sager under Almenlejelovens bestemmelser.
 • Boligretten. Boligretten er en del af byretten og behandler sager, der enten først er blevet behandlet i beboerklagenævnet, eller er blevet indbragt direkte for boligretten.
 • Advokater. I visse tilfælde har Domea.dk behov for ekstern juridisk bistand i forbindelse med sagsbehandling af husordensklager.
 • Boligorganisationen, som ejer det pågældende lejemål.
 • Andre almene boligorganisationer, som kan modtage oplysninger i form af navn og adresse på den indklagede, når der er tale om ophævelse af den indklagedes lejemål som en konsekvens af en husordensklage, og når videregivelsen er nødvendig for at styrke den tryghedsskabende indsats i et boligområde, jf. almenboligloven.

Overførsel til tredjelande

Visse af dine data vil blive overført til vore databehandlere i lande beliggende uden for EU/EØS.

Overførsel af dine personoplysninger til databehandlere i tredjelande er omfattet af databehandleraftaler, herunder også standardkontraktbestemmelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c), hvilket sikrer dig en tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Opbevaringsbegrænsning

Sletning af data

Dine oplysningerne slettes, når behandling ikke længere er nødvendig. Dette betyder særligt, at:

• Hvis vi vurderer, at en klage er grundløs, slettes oplysningerne uden unødig forsinkelse.
• Oplysninger, der fremgår af en afsluttet husordensklagesag vil blive slettet, når oplysningerne om den indklagede i øvrigt slettes. Dette vil ske senest 3 år efter den indklagedes fraflytning af hensyn til forældelsesfrister i Forældelsesloven.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Retten til indsigt

Du har i visse tilfælde ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Domea.dk
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
76 64 64 64
kundeservice@domea.dk

Hjælp og kontakt