Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en række personop-lysninger elektronisk, hvilket vi er forpligtet til at orientere nærmere om, herunder hvilke oplysninger vi indhenter, registrerer eller i øvrigt behandler og formålet her-med mv.

Formål mv.

Hvis en beboer ønsker at klage over en anden beboer, bliver klageren bedt om at opgive en række personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan oprette en klagesag og tage stilling til det, der klages over. Vi skal endvidere bruge oplysningerne, så vi eventuelt kan kontakte klager om sagen og det videre forløb.

Derudover behandler vi selvsagt oplysninger om den beboer, der klages over, samt eventuelle vidner. Oplysningerne er ligeledes nødvendige for, at vi kan oprette en klagesag og tage stilling til det, der klages over. Vi skal endvidere bruge oplysninger-ne, så vi eventuelt kan kontakte den indklagede om sagen og det videre forløb.

Personoplysninger og behandlingsgrundlag

Som led i håndteringen af klagesager behandler vi følgende oplysninger om klager og eventuelle vidner:

 • Navn
 • Adresse
 • Lejemålsnummer
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Dato/tidspunkt for hændelsen, der klages over
 • Øvrige oplysninger relateret til hændelsen, der klages over

Om indklagede behandler vi oplysninger om:

 • Navn
 • Adresse
 • Dato/tidspunkt for hændelsen, der klages over
 • Øvrige oplysninger relateret til hændelsen, der klages over

Retsgrundlaget

Den overordnede juridiske ramme for husordensklager findes i almenlejeloven. Tilsidesættelse af husordenen kan bl.a. medføre en advarsel, at sagen indbringes beboerklagenævnet, at lejeforholdet opsiges eller – i yderste konsekvens – at lejeforholdet ophæves. Det er derfor nødvendigt for Domea.dk og administrerede boligorganisationer at behandlede personoplysninger, der er nævnt under punkt 3.3.2 og 3.3.3 for at afgøre, om et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retsgrundlaget for behandling af almindelige personoplysninger (fx oplysninger om navn og adresse, støjgener, tidspunkt for episoden, oplysninger om vidners identitet mv.) er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Domea.dk og administrerede boligorganisationer forfølger den legitime interesse, at behandlingen er nødvendig for at afgøre, om et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retsgrundlaget for Domea.dk og administrerede boligorganisationers behandling af oplysninger om strafbare forhold (fx voldsepisoder) er databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Kategorier af modtagere

Oplysningerne fra klagesagen kan fx tilgå beboerklagenævnet, hvis sagen indbringes herfor. Ligeledes vil oplysningerne eksempelvis kunne tilgå boligretten, der bl.a. kan tage stilling til, om opsigelsen af et lejemål er berettiget. Retsgrundlaget er i så fald det samme som nævnt under punkt 3.3 ovenfor.

Personoplysninger kan også tilgå vores advokater. Det kan fx være, hvis Domea.dk og administrerede boligorganisationer har brug juridisk bistand i en konkret sag, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges. Retsgrundlaget er i så fald det samme som nævnt under punkt 3.3 ovenfor.

Sletning

Med mindre det vurderes, at en klage er grundløs, vil klagesagen blive opbevaret så længe det er nødvendigt. Klagesagerne slettes senest samtidig med, at personoplysningerne relateret til det specifikke lejemål slettes.

Vi sletter dog ikke oplysninger, hvis vi er forpligtede efter lovgivningen til at opbevare dem, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til retskrav mv., fx i forbindelse med en verserende sag ved boligretten eller som følge af økonomiske udeståender med indklagede.

Du er berettiget til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Når du hen-vender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Det bemærkes dog, at indklagede ikke vil have ret til at få slettet oplysninger modtaget fra klager, blot fordi indklagede er uenig i indholdet af klagen.

Der henvises i den forbindelse til Domea.dks slettepolitik, der kan findes på vores hjemmeside www.Domea.dk.

Information om rettigheder

Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har i den forbindelse ret til at:

 • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning (se databeskyttelsesforordningens artikel 15),
 • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 16),
 • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 17),
 • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 18),
 • anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (se databeskyttelsesforordningens artikel 20), samt
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 21).

Dine personoplysninger vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolig-hed i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32, og oplys-ningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant.

Det bemærkes, at klagere ikke på forhånd kan garanteres anonymitet. Selv når sagen behandles internt i Domea.dk og administrerede boligorganisationer, vil den, der klages over, kunne få oplyst, hvorfra oplysningerne i klagesagen stammer. Det vil herefter bero på en konkret vurdering, om Domea.dk og administrerede boligorganisationen kan undtage klagers eller eventuelle vidners navne.

Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Du har som nævnt ret til at gøre indsigelse over vores behandling af dine personop-lysninger, og du kan – hvis du fx ikke er enig i vores afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (se kontaktoplysninger nedenfor).

Kontaktoplysninger

Domea.dk
Oldenburg Allé
2630 Taastrup
76 64 64 64
kundeservice@domea.dk
Hjælp og kontakt

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Til forsiden af Persondatapolitik