Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Boligorganisationen (kaldes også boligforeningen eller boligselskabet) ledes af en organisationsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften og den daglige administration. Herunder også regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og udlejningen for boligorganisationens afdelinger.
 
Til at udføre disse opgaver antager organisationsbestyrelsen normalt et administrationsselskab. Din boligorganisation har valg Domea.dk til at administrere jeres bolig.
 
Organisationsbestyrelsen vælges på et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling, hvor alle boligafdelinger kan være repræsenteret.
 
Flertallet i bestyrelsen skal være beboere i boligorganisationens afdelinger. Ofte består boligorganisationens bestyrelse af medlemmer fra afdelingsbestyrelserne.
 
Som minimum skal flertallet af medlemmerne af organisationsbestyrelsen vælges af den øverste myndighed (repræsentantskabet/generalforsamlingen). Formanden eller næstformanden skal være beboer i boligorganisationen.
 
Læs mere om organisationsbestyrelsen i bekendtgørelse af lov om almene boliger

Du kan også læse mere og om arbejdet som medlem af organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsens rolle

Det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for boligorganisationens handlinger ligger hos organisationsbestyrelsen. De skal sikre, at boligorganisationen handler forsvarligt og følger loven om almene boliger. Og naturligvis også andre relevante love, samt boligorganisationens vedtægter.
 
Organisationsbestyrelsen er blandt andet ansvarlig for:

  • Budgetlægning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Lejefastsættelse
  • Udlejning

Repræsentantskabet kan desuden beslutte, at organisationsbestyrelsen også skal træffe andre beslutninger.
 
Organisationsbestyrelsen kan desuden blive bedt om at være ansvarlig for:

  • Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber
  • Køb/salg af afdelingers ejendomme
  • Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme
  • Køb af grunde til nybyggeri
  • Igangsættelse af nybyggeri

Ansvar for administration og byggepolitik

Organisationsbestyrelsens har ansvar for den praktiske gennemførelse af den administrations- og byggepolitik, som fastlægges af repræsentantskabet.
 
Som regel beder man et administrationsselskab som Domea.dk om at stå for driften af boligorganisationen, byggevirksomheden, og boligadministrationen.
 
Det betyder, at organisationsbestyrelsen kan fokusere på det, som er vigtigst for den: At være beslutningstager i ledelsen af boligorganisationen. Dermed er det sådan, at organisationsbestyrelsen udstikker kursen for boligorganisationens udvikling. På den praktiske side vil det være sådan, at Domea.dk konkretiserer beslutningerne i driften og boligadministrationen.

Organisationsbestyrelsen har ansvaret

Organisationsbestyrelsen kan ikke træffe beslutninger, hvor det er beboerne i afdelingerne, der har beslutningskompetencen. Men organisationsbestyrelsen har det økonomiske og juridiske ansvar, også for beslutninger som afdelingerne tager. 

Dermed er det sådan, at organisationsbestyrelsen og administrationsselskabet kan gribe ind, hvis der træffes beslutninger i afdelingerne, som strider mod lovgivningen eller boligorganisationens vedtægter.
 
Organisationsbestyrelsen kan dog ikke nægte at udføre en beslutning taget i en afdeling, blot fordi organisationsbestyrelsen ikke finder beslutningen fornuftig eller hensigtsmæssig.
 
Det kan være en god idé, at organisationsbestyrelsen formulerer spillereglerne for organisationsbestyrelsesmødet i en forretningsorden for organisationsbestyrelsen.

Hent forslag til forretningsorden for organisationsbestyrelsen (Word)

Tegningsret og krav om legitimation

Organisationsbestyrelsen er boligselskabets ansvarlige ledelse. Det er organisationsbestyrelsen, der er såkaldt tegningsberettiget og derfor kan underskrive kontrakter og lånedokumenter mv. på vegne af både boligselskabet og -afdelingerne.

Som regel kan servicecenteret eller Domea.dk underskrive aftaler og kontrakter på organisationsbestyrelsens vegne, fordi bestyrelsen har givet såkaldt ”prokura” (fuldmagt) til Domea.dk.

I andre tilfælde – fx i forbindelse med tinglysning – er det nødvendigt, at organisationsbestyrelsens medlemmer selv underskriver. Ofte er det formanden eller næstformanden og yderligere ét medlem, der skal underskrive, men nogle gange er det nødvendigt, at hele bestyrelsen underskriver.

Når man er tegningsberettiget, skal man kunne dokumentere, hvem man er.

Du skal derfor være forberedt på, at du som medlem af organisationsbestyrelsen altid skal give Domea.dk kopi af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort samt kopi af gyldig cpr- og adresselegitimation som fx sundhedskort.

Kravet om legitimationsoplysninger gælder for alle medlemmer af organisationsbestyrelsen. Det er særligt bankerne og realkreditinstitutterne, der stiller krav om det, fordi de skal leve op til reglerne i ”hvidvaskloven”.

Dine legitimationsoplysninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt og betryggende i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR).

Hvis du ikke vil afgive de nødvendige legitimationsoplysninger, bør du nøje overveje, om du overhovedet ønsker at sidde i organisationsbestyrelsen. Manglende legitimation kan fx betyde, at der ikke kan hjemtages lån til renoveringsarbejder og nybyggeri i dit boligselskab, og det kan blive meget kostbart for jeres beboere.

Honorarer og godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer

Der kan udbetales honorar til organisationsbestyrelsens medlemmer.

Honoraret er fastsat i lovgivningen. Det samlede årlige honorar til bestyrelsens medlemmer må maksimalt udgøre 84,43 kr. pr. lejemål for de første 100 lejemål i boligorganisationen og 50,65 kr. pr. lejemål for boligorganisationens øvrige lejemål. Taksterne gælder i fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 og reguleres hvert år. Honoraret er skattepligtigt.

Det er organisationsbestyrelsen, der afgør, om der skal udbetales honorar, og det er også organisationsbestyrelsen der afgøre, hvordan honoraret skal fordeles på de enkelte medlemmer af bestyrelsen.

Hvis du modtager honorar for dit arbejde i organisationsbestyrelsen, kan du desuden få dækket dine udgifter til fx kontorhold, transport, overnatning og fortæring efter regning. Du er også berettiget til kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Vær opmærksom på, at honorarer kan påvirke dine ydelser fra det offentlige som fx kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og boligstøtte. Andre ydelser kan også blive påvirket. Det er derfor altid en god idé på forhånd at rådføre sig med en sagsbehandler. Skattefri godtgørelser påvirker ikke dine ydelser fra det offentlige.

Læs mere om honorarer og godtgørelser i denne vejledning

Hent refusionsblanketten til befordringsgodtgørelse her

Hent godtgørelsesblanket for telefon/dataforbindelse/kontorhold her