Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Din boligorganisation er den dataansvarlige

Domea.dk har indgået databehandleraftaler med de administrerede boligorganisationer. Den enkelte boligorganisation er dataansvarlig for behandling af oplysninger om beboere, og Domea.dk er databehandler for de oplysninger, som vi behandler for at administrere lejemål, lejeforhold m.v. Vi behandler dine personoplysninger lovligt og i overensstemmelse med databehandleraftalen mellem os og de administrerede boligorganisationer.

Du kan til enhver tid rette henvendelse til Domea.dk eller til din boligorganisation, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne varetage administrative opgaver i relation til bestyrelsens arbejde. Opgaverne kan være i relation til afholdelse af bestyrelsesmøder, udsendelse af materiale, optagelse af lån, udbetaling af eventuelle honorarer og godtgørelser, kommunikation til beboere, administrere din adgang til digitale løsninger, der understøtter bestyrelsesarbejdet m.v.

Vi behandler dine personoplysninger, med følgende lovhjemmel, når det er nødvendigt for at:

 • overholde en kontrakt (fx lånoptag), hvori du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b)
 • efterleve EU retten eller national lovgivning jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c) ved
  • offentliggørelse af underskrevne regnskaber jf. Almenboliglovens § 25 (særligt stk. 1 og 3 og 4) samt lov om friplejeboliger § 91 samt Bekendtgørelse om drift af almene boliger særligt § 74.
  • sikring af korrekt ejerforhold ved lånoptag jf. Almenboliglovens § 14 b og Hvidvasklovens kapitel 3.
  • o dokumentation af beslutninger truffet i beboerdemokratiet jf. Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger §§ 10, stk. 2, 11 stk. 2, 14. stk. 4, 18. stk. 5, 20. stk. 4 og 24.
 • fortsætte den normale drift, og som naturligt led heri (fx udbetaling af honorar til NemKonto) jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.
 • vi kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f)
  Vores legitime interesse kan særligt vedrøre videregivelse eller offentliggørelse af dine personoplysninger i form af navn, kontaktoplysninger og evt. foto, når det er nødvendigt for bestyrelsens arbejde i forbindelse med formidling til beboere om medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsens arbejde. Endelig kan vores legitime interesse vedrøre opbevaring af dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til bestyrelsens arbejde, herunder af hensyn til dokumentation.
  Vær opmærksom på, at du som bestyrelsesmedlem i organisationsbestyrelsen har pligt til at give os dine personoplysninger i form af navn, CPR-nr. adresse og kontaktoplysninger. Har vi ikke dine personoplysninger, kan dit medlemskab af bestyrelsen ikke opretholdes.

Modtagere og videregivelse mv.

Vi kan offentliggøre dine oplysninger i form af navn, kontaktoplysninger og evt. foto på boligorganisationens hjemmeside eller i fysisk form på boligorganisationens område, såfremt dette er en vedtaget praksis i boligorganisationen.

Derudover kan vi videregive dine oplysninger, herunder kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis til banker og andre finansielle institutioner i forbindelse med boligorganisationens optagelse af lån som beskrevet ovenfor.

Vi videregiver ligeledes som beskrevet ovenfor, boligorganisationens regnskaber til Landsbyggefonden, hvor dit navn som tegningsberettiget også vil fremgå.

Overførsel af dine oplysninger til modtagere udenfor EU/EØS

Vi anvender en række databehandlere, som kan behandle dine personoplysninger på vores vegne. Visse af disse databehandlere er etableret i lande udenfor EU, og derfor kan dine oplysninger blive overført til modtagere i tredjelande. Overførslerne er omfattet af fornødne garantier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c) (standardkontraktbestemmelser), eller i visse tilfælde af EU-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse vedrørende landets beskyttelsesniveau, jf. databeskyttelsesforordningens art. 45(1). Du kan kontakte os, hvis du ønsker at vide mere om overførsel af dine oplysninger til modtagere udenfor EU/EØS.

Opbevaringsbegrænsning

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem af bestyrelsen. Visse oplysninger kan vi opbevare i længere tid, eksempelvis oplysninger, der fremgår af bestyrelsesreferater eller andre dokumenter, som bestyrelsen opbevarer af hensyn til dokumentation af boligorganisationens handlinger og beslutninger. Vi sletter dine beboerdemokratrelaterede oplysninger, når der ikke længere er behov for opbevaring af dokumentation. Denne sletning omhandler ikke oplysninger om dig, som opbevares på baggrund af din status som beboer.

Persondata vi behandler på baggrund af din status som beboer bibeholdes og håndteres ud fra Politik for behandling af personoplysninger om beboere.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Domea.dk
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
76 64 64 64
kundeservice@domea.dk

Hjælp og kontakt