Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Dataansvar

Domea.dk har indgået databehandleraftaler med de administrerede boligorganisationer, hvorfor Domea.dk er databehandler for de oplysninger, der behandles af os i forbindelse med lejeforholdet. Domea.dk har således i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.

Dette indebærer bl.a., at du til enhver til kan rette henvendelse til Domea.dk og ad-ministrerede boligorganisationer, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Se pkt. 8 nedenfor.

Behandling af personoplysninger relateret til udlejning mv.

Oprettelse af sag

Når du lejer en bolig, oprettes du som lejer i boligudlejningssystemet. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.

Vi registrerer bl.a. identifikationsoplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Der registreres oplysninger om husstandens størrelse og sammensætning, herunder antal hjemmeboende børn og eventuelle værgeforhold mv.

Herudover registreres oplysninger om, hvorvidt boligen er blevet anvist af kommunen, om der modtages økonomisk støtte til lejen fra kommunen, eller om du har et kommunalt indskudslån.

Hvis du bor i en almen ungdomsbolig, hvor lejeforholdet er betinget af, at du under uddannelse indhenter og behandler vi også oplysning om din uddannelsesmæssige status.

Grundlaget for de oplysninger vi behandler under punkterne 2.1.1 - 2.1.4, er, at be-handlingen af oplysningerne er nødvendig, for at kunne opfylde den lejekontrakt, du har indgået med os. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databe-skyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Personnummer

Herudover beder vi om samtykke til at behandle dit personnummer (CPR-nummer). Dette sker, da vi har behov for at kunne identificere dig, dels grundet det løbende mellemværende mellem os, dels af praktiske og administrative hensyn. Dit person-nummer vil også kunne blive brugt i forbindelse med overførsel via NemKonto og til brug ved digital signatur.

Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Økonomiske forhold

Der er en række situationer, hvor vi må behandle oplysninger om dine økonomiske forhold. Dette kan fx være oplysning om, at du har fået støtte til betaling af indskud, at du er i restance med leje eller anden pligtig pengeydelse eller om forfalden gæld til Domea.dk og administrerede boligorganisationer.

Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Oplysninger om sygdom og funktionsnedsættelser mv.

Det kan også være nødvendigt, at vi behandler oplysninger om, at du har særlige be-hov, herunder en funktionsnedsættelse, der gør det påkrævet at boligen er indrettet særligt hertil. Sådanne oplysninger kan behandles med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, der i visse tilfælde giver dig fortrinsret til en bolig eller beret-tiger den boligsøgende til en bolig med særlig indretning.

Vi behandler ovennævnte oplysninger idet dette er nødvendigt for at overholde en socialretlige forpligtelser, der udspringer af anden lovgivning mv., jf. databeskyttel-seslovens § 7, stk.1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9. Sådan lovgivning er bl.a. bestemmelserne i § 54 i almenboligloven, at ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre eller personer med handicap. Ældre og per-soner med handicap har derudover fortrinsvis til familieboliger, der er indrettet til denne persongruppe, jf. udlejningsbekendtgørelsen.

Derudover kan vi behandle oplysninger om, at du er syg, hvis du ønsker at indgå en aftale om fremleje pga. midlertidigt fravær fra boligen i forbindelse med din sygdom i medfør almenlejelovens § 65, stk. 1. I den forbindelse kan vi også behandle oplys-ninger om forretningsrejser, studieophold eller midlertidig forflyttelse eller lignende, jf. almenlejelovens § 65, stk. 1.

Strafbare forhold

Ifølge lovgivningen har vi mulighed for at modtage oplysninger om strafbare forhold, som en beboer har begået inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende bor i, eller mod en ansat. Politiet må videregive sådanne oplysninger, når dette er nødvendigt som led i en tryghedsskabende indsats. Retsgrundlaget er almenboligloven.

Oplysninger om strafbare forhold kan endvidere behandles, hvis lejeaftalen hæves, jf. pkt. 5 nedenfor.

Behandling af personoplysninger i anden sammenhæng

Husordensklager

Vi er forpligtet til at behandle klager fra beboere og i fornødent omfang agere over for de beboere, der bl.a. tilsidesætter god skik og orden. I forbindelse med vores hånd-tering af klagesager behandler vi en række personoplysninger elektronisk.

Der henvises til Behandling af personoplysninger i forbindelse med husordensklager, der er tilgængelig på Domea.dk.

Vaskeri

I visse afdelinger får du udleveret enten et vaskekort, nøgle eller brik til tidsreservationer ved indflytning. Vaskekortet er registreret på lejemålet. Dette sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens artikel 5 og 6.

Indeklima

I visse afdelinger er der opsat måling af indeklima i din bolig. I forbindelse med fordeling af ejendommens varmeregnskab, kan der ske en udveksling af personoplysninger mellem Domea.dk og forbrugsleverandøren. Der kan videregives navn, adresse og lejemålsnummer.

Gas

I enkelte afdelinger skal du selv stå for tilmelding og framelding af gas. I andre afdelinger kan tilmelding ske ved indflytning via fuldmagt. Konkret vil du blive tilbudt at underskrive en fuldmagt, så du automatisk tilmeldes og frameldes gas. I den forbin-delse videregives oplysninger om dit navn, adresse og personnummer til forsynings-leverandøren via en sikker forbindelse. Retsgrundlaget er almenboligloven kapitel 10.

Vand

I forbindelse med aflæsning af målere i din bolig og udarbejdelse af forbrugsregnskaber, kan der ske en udveksling af personoplysninger mellem Domea.dk og forbrugs-leverandøren. Der kan videregives navn, adresse, e-mailadresse og evt. a conto indbetalt beløb til forbrugsleverandøren. Retsgrundlaget er almenboligloven kapitel 10.

Varme

I forbindelse med aflæsning af målere i din bolig og udarbejdelse af forbrugsregnskaber, kan der ske en udveksling af personoplysninger mellem Domea.dk og forbrugs-leverandøren. Der kan videregives navn, adresse, e-mailadresse og evt. a conto indbetalt beløb til forbrugsleverandøren. Retsgrundlaget er almenboligloven kapitel 10.

El

I enkelte afdelinger skal du selv stå for tilmelding og framelding af el, eftersom det er lejerens eget ansvar. I andre afdelinger kan vi bistå med tilmelding ved indflytning via fuldmagt. Konkret vil du blive tilbudt at underskrive en fuldmagt, så du automatisk tilmeldes og frameldes el. I den forbindelse videregives oplysninger om dit navn, adresse og personnummer til forsyningsleverandøren via en sikker forbindelse.

I forbindelse med aflæsning af målere i din bolig og udarbejdelse af forbrugsregnskaber, kan der ske en udveksling af personoplysninger mellem Domea.dk og forbrugs-leverandøren. Der kan videregives navn, adresse, e-mailadresse og evt. a conto indbetalt beløb til forbrugsleverandøren. Retsgrundlaget er almenboligloven kapitel 10.

Dørkort/nøglelogin

Hvis du har fået et dørkort (nøglekort) til at aktiverer elektroniske dørlåse, så bliver det registreret i en elektronisk log, når du åbner en dør med elektronisk lås. Loggen viser, hvornår kortet er blevet brugt, og hvor.

Logoplysningerne kan potentielt benyttes til at spore, hvilke døre nøglekortet har været brugt til at åbne samt tidspunktet herfor. Vi bruger kun oplysninger i helt sær-lige tilfælde, fx i tilfælde af indbrud. Den elektroniske log overskrives med jævne mel-lemrum og er altså ikke bestandig. Hvis du afbryder en udløst alarm ved hjælp af dit dørkort, registreres det også.

Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger de legitime interesser, der er anført un-der pkt. 3.8.2.

Tv-overvågning

Vi foretager tv-overvågning med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet, og det er markeret med skiltning de steder, hvor kameraerne er placeret. Der henvises til vores retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, der er tilgængelige på afdelingens hjemmeside, hvor tv-overvågning er aktuelt.

Venteliste

Hvis du er opskrevet på venteliste, behandler vi også i den forbindelse en række op-lysninger om dig. Der henvises til vores beskrivelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med administration af venteliste, der er tilgængelig på vores hjemmeside www.domea.dk.

Boligbytte, råderet, selskabslokaler, tilladelser, reparationer og forbedringer mv.

Herunder kan vi registre personoplysninger om dig i forbindelse med udlejning af selskabslokaler, boligbytte, råderet, tilladelser og reparationer o. lign. for at kunne identificere dig som beboer og servicere dig i henhold til vores forpligtelser i forhold til lov om leje af almene boliger.

I forbindelse med og efter fraflytning

Oplysninger om opsigelse og baggrunden mv.

I forbindelse med opsigelsen af et lejemål registreres relevante oplysninger om bag-grunden for opsigelsen og/eller fraflytningen. Dette sker bl.a., så vi kan dokumentere baggrunden for opsigelsen og/eller fraflytningen.

Lovgivningen giver udlejer en række muligheder for at hæve lejeaftalen. Disse mulig-heder følger bl.a. af almenlejelovens kapitel 15. Lovgivningen indebærer bl.a., at lejeaftalen kan hæves, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, hvis beboeren har tilsidesat god skik og orden, eller hvis nogen er straffet i medfør af § 4 i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler for at have modtaget besøgende i eller ved det lejede i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven. Dette betyder bl.a., at Domea.dk og administrerede boligorganisationer kan behandle både fortrolige oplysninger (om fx økonomiske forhold) og følsomme oplysninger (om fx strafbare forhold) i forbindelse med situationer, hvor lejeaftalen hæves.

Modtagere og videregivelse mv.

Modtagere

Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver fx backup, vi får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

Optagelser fra tv-overvågning, der er sket med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet, kan videregives til politiet. Der henvises i den forbindelse til vores retningslinjer for tv-overvågning, der er tilgængelige på afdelingens hjemmeside.

Endvidere kan der ske videregivelse i sager om husordensklager. Oplysninger fra kla-gesager kan i den forbindelse tilgå beboerklagenævnet, ligesom oplysningerne kan tilgå boligretten, der bl.a. kan tage stilling til, om opsigelsen af et lejemål er berettiget. Der henvises i den forbindelse til vores politik om behandling af personoplysninger i forbindelse med husordensklager, der er tilgængelig på Domea.dk.

Derudover giver lovgivningen mulighed for, at der kan ske videregivelse af personoplysninger mellem boligorganisationer, i tilfælde af at boligorganisationen har opsagt eller ophævet et lejemål beliggende i en bestemt afdeling, når videregivelsen er nødvendig for at styrke den tryghedsskabende indsats i et boligområde.

Dine personoplysninger kan også gives til vores advokater eller andre til brug for løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis vi har brug juridisk bistand i en sag, hvor du er involveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges af vores advokat.

I visse tilfælde er vi forpligtet til at videregive personoplysninger til kommunen. Dette gælder fx hvis en beboer, der har fået anvist sin bolig af kommunalbestyrelsen inden for det første år af lejeforholdet er i restance med betalingen, og vi derefter sender påkrav til beboeren. Kommunalbestyrelsen skal i sådanne situationer tillige underrettes om påkravet. Derudover skal vi fx give kommunen skriftlig underretning, hvis vi anmoder fogedretten om beboerens udsættelse af den lejede bolig grundet betalingsmisligholdelse, således at de sociale myndigheder kan bistå beboeren.

Offentliggørelse

Vi offentliggør ikke oplysninger om vores lejere eller andre beboere. Det kan dog ske, at vi offentliggør harmløse situationsbilleder, der tages i forbindelse med arrangementer, som boligorganisationen eller boligafdelingen afholder. Sådanne billeder har til formål at vise en bestemt begivenhed eller aktivitet, men det kan ikke udelukkes, at der vil optræde genkendelige billeder af beboere mv. i den sammenhæng. Rets-grundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at vi-se omverdenen, at der foregår sociale aktiviteter i Boligorganisationen.

Overførsel til tredjelande

Visse af dine data vil blive overført til lande beliggende uden for EU/EØS. Dette skyldes, at vores databehandler er beliggende i Norge.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande er omfattet af databehandleraftaler, hvorved overførslen er omfattet af samme regler som inden for EU.

Opbevaringsbegrænsning

Sletning af data

Vi har udarbejdet en politik, der beskriver hvordan og hvornår vi sletter personoplys-ninger. Vi henviser til denne slettepolitik, der kan findes på Domea.dk.

Anmodning om sletning

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personop-lysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald æn-dringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har i den forbindelse ret til at:

  • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15),
  • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16),
  • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17),
  • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18),
  • anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20), samt
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21).

Der henvises i øvrigt til vores politikker mv., der tillige indeholder en beskrivelse af særlige behandlinger af personoplysninger, herunder behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, behandling af personoplysninger i forbindelse med husordensklager, slettepolitik, behandling af personoplysninger i forbindelse med venteliste på Domea.dk.

Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Du har som nævnt ret til at gøre indsigelse over vores behandling af dine personoplysninger, og du kan – hvis du fx ikke er enig i vores afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (se kontaktoplysninger nedenfor).

Kontaktoplysninger

Domea.dk
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
76646464
kundeservice@domea.dk

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Til forsiden af Persondatapolitik