Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

De dataansvarlige

Hver enkelt boligorganisation er dataansvarlig for behandling af oplysninger, der fremgår af billeder fra tv-overvågning i boligorganisationens afdelinger. Du kan til enhver tid rette henvendelse til din boligorganisation, hvis du har spørgsmål til tv-overvågning i dit boligområde.

Undtagelsesvist kan Domea.dk være dataansvarlig, såfremt overvågningen sker i og omkring lokaler, hvor Domea.dk-ansatte arbejder med en vis regelmæssighed. Dette er tilfældet eksempelvis ved lokaler i boligorganisationen, hvor der i en periode ydes genhusningsrådgivning til beboere.

Formål med behandlingen

Formålet med tv-overvågning i et boligområde eller lokaler, der fungerer som arbejdsplads, er at forebygge og opklare kriminalitet. Det vil fremgå af skiltning i området, om der foretages tv-overvågning.

Tv-overvågning på arealer i et boligområde og arealer, der ligger i direkte tilknytning til et boligområde kan ske, når Politiet har givet boligorganisationen tilladelse til overvågningen. Overvågningen vil typisk ske med kameraer, der er aktive i alle døgnets 24 timer.

Personoplysninger og behandlingsgrundlag

Der kan foretages tv-overvågning af de personer, der færdes i det pågældende boligområde, herunder beboere og medarbejdere, samt andre personer, der befinder sig i området.

Tv-overvågningen medfører behandling af oplysninger i form af billeder og aktiviteter. I visse tilfælde kan disse aktiviteter omhandle strafbare forhold, fx udøvelse af hærværk eller vold.

Retsgrundlaget for behandling af billeder af personer, der færdes i boligområdet, er boligorganisationens legitime interesse i at forebygge kriminalitet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Retsgrundlaget for behandling af billeder af personer, hvor billedet vedrører strafbare forhold, er boligorganisationens berettigede interesse i at kunne forebygge og opklare kriminalitet, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. punktum. I visse tilfælde kan disse billeder blive videregivet til Politiet. Retsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelseslovens § 8, stk. 4, 2. punktum.

Andre modtagere af dine oplysninger

I visse tilfælde kan billeder af personer, hvor billedet vedrører strafbare forhold, blive videregivet til Politiet. Retsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelseslovens § 8, stk. 4, 2. punktum, jf. tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 1, nr. 3.

Sletning

Optagelser, der fremkommer som et led i tv-overvågning, slettes efter senest 30 dage. Dog kan optagelserne opbevares af boligorganisationen i et længere tidsrum, hvis det er nødvendigt af hensyn til at indgive en anmeldelse om et strafbart forhold, eller hvis der er tale om en konkret sag, fx hvor optagelserne anvendes som dokumentation i en erstatningssag. I så fald underrettes den person, som oplysningerne vedrører, om opbevaring af optagelserne.

I tilfælde af opbevaring eller videregivelse af optagelser, som dokumenterer et begået strafbart forhold, sker der sløring eller anden anonymisering af de personer, der evt. også måtte fremgå af optagelserne, såfremt det ikke er relevant eller nødvendigt at opbevare eller videregive oplysninger om disse personer af hensyn til opklaring eller forebyggelse af kriminalitet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte din boligorganisation.

Retten til indsigt

Du har i visse tilfælde ret til at få indsigt i de oplysninger, som boligorganisationen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må boligorganisationen fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod boligorganisationens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger på dit lokale servicecenter her